โครงสร้างบุคคลากร

นางลำพา สุขเกษม

พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง

นายพิชัย สีตะสุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลราวต้นจันทร์ ตำบลนาขุนไกร ตำบลคลองตาล

นางสาวศุราภรณ์ ดาสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านซ่าน ตำบลบ้านนา ตำบลบ้านไร่

นายพิชุกร ศรีนุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังลึก ตำบลสามเรือน ตำบลวัดเกาะ

นายไพโรจน์  โพแหล่ง

นายสุรศักดิ์ หลินเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังทอง ตำบลเกาะตาเลี้ยง

นางสาวปาณิศา จันทร์รัก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทับผึ้ง ตำบลวังใหญ่

นางสาวสายลม บุญเกิด

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 738 times, 1 visits today)