โครงสร้างบุคคลากร

นางกัญญา จิตงามขำ

พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง

นายพิชัย สีตะสุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลราวต้นจันทร์ ตำบลนาขุนไกร ตำบลคลองตาล

นางสาวศุราภรณ์ ดาสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านซ่าน บ้านนนา

นางสาวจิรภิญญา บัวทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังลึก ตำบลบ้านไร่ ตำบลวัดเกาะ

นายไพโรจน์  โพแหล่ง

นายไพโรจน์ โพแหล่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังทอง ตำบลเกาะตาเลี้ยง ตำบลสามเรือน

นางสาวปาณิศา จันทร์รัก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทับผึ้ง ตำบลวังใหญ่

นางสาวสายลม บุญเกิด

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 652 times, 1 visits today)