ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

          อำเภอศรีสำโรง ตั้งที่ว่าการอำเภอเป็นแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใดไม่ปรากฏ ที่บ้านนาหลุก ซึ่งเป็นที่ตั้ง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาขุนไกร ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านปากแก่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง ครั้งที่ ๑เมื่อปี พ.ศ.ใดไม่มีหลักฐาน ต่อมาได้ย้ายจาก ตำบลเกาะตาเลี้ยง ย้ายไปที่บ้านวังทอง ตำบลวังทอง เป็นครั้งที่ ๒ ต่อมาย้ายจากตำบลวังทองไปที่บ้านคลองตาล ตำบลวัดเกาะ เป็นครั้งที่ ๓ ต่อมาย้ายจากตำบลวัดเกาะ มาตั้งที่บ้านคลองตาล หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองตาล ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอศรีสำโรงมาจนถึงปัจจุบันนี้

          คำว่า ศรีสำโรงไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านของตำบลคลองตาลตามที่ทั่วไปนิยมใช้กัน เพราะปรากฏจากปากคำของคนเฒ่าคนแก่ ได้เล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่า ศรีสำโรง ซึ่งเป็นชื่ออำเภอแต่เดิมมานั้น บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านนาหลุก มีต้นสำโรงอยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่โตมาก ผู้ก่อตั้งที่ว่าการอำเภอครั้งนั้นคงจะเห็นเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จึงได้ขอตั้งชื่ออำเภอโดยอาศัยชื่อของต้นไม้ดังกล่าวเป็นหลัก และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บ้านเมือง จึงได้เติมคำว่า ศรีเข้าไว้เข้าหน้าอีกคำหนึ่ง

ลักษณะทางกายภาพ

          เนื้อที่

          อำเภอศรีสำโรง มีประมาณ ๕๖๕.๗๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๕๓,๕๖๒.๕ ไร่

อาณาเขต

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอสวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

          ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอเมือง และอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม จังหวัดสุโขทัย

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะภูมิประเทศ

-          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่นทำนา ทำไร่ ทำสวน มีภูเขาทางทิศตะวันตกของอำเภอ คือ ตำบลนาขุนไกร ราวต้นจันทน์ มีป่าไม้และภูเขาเป็นบางส่วน

-          แม่น้ำ มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากอำเภอสวรรคโลก ผ่านตำบลสามเรือน วัดเกาะ คลองตาล บ้านนา    วังทองวังใหญ่ และทับผึ้ง และไหลเข้าสู่อำเภอเมืองสุโขทัย

 ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ

-          ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือน    กุมภาพันธ์ พฤษภาคม

-          ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือน   มิถุนายน  - กันยายน

-          ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม มกราคม

การปกครอง
         แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๕๙ เป็น ๑๓ ตำบล    
 รวม ๑๑๘ หมู่บ้าน

          องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น

๑.      เทศบาลตำบล ๑ แห่ง  คือ เทศบาลตำบลศรีสำโรง

๒.      องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒ แห่ง คือ

  ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

 ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

 ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

 ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

 ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

 ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

 ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร

๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทน์

อัตรากำลัง

          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง มีข้าราชการดังนี้

๑.       นางกัญญา  จิตงามขำ        พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง

๒.      นายพิชัย     สีตะสุต         นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ        

๓.      นางสาวศุราภรณ์  ดาสี       นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๔.      นางสาวจิรภิญญา  บัวทอง    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๕.      นายไพโรจน์  โพแหล่ง        นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๖.      นางสาวปาณิศา  จันทร์รัก     นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 4,948 times, 1 visits today)