ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอศรีสำโรง ในการนี้นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง ได้ร่วมชี้แจงข้อราชการสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรงดังนี้
1. การขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง กำหนดกลุ่มเป้าหมายดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)ประจำปี 2565 ดังนี้
3. การอนุมัติงบประมาณทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
4. ผลการดำเนินงานศูนย์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 30 times, 1 visits today)