การประชุมคณะอนุกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีสำโรง ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธาน พร้อมด้วยนางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง
ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ชั้น 2 โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้
1. เป้าหมายการเพิ่มขึ้นจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปี 2565
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
3. การติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
5. การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ระดับผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ประเภทเงินอุดหนุน)อำเภอศรีสำโรง
7. การตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 11 times, 1 visits today)