การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมเชิดชูเกียรติฯ ผลสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.​ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเภทผู้นำอช. กลุ่ม/องค์กรชุมชนและตำบลเข้มแข็ง โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ตำบลเข้มแข็ง ที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และภารกิจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นการเชิดชูเกียรติฯ ผลสำเร็จของการดำเนินงานระดับพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการ ได้พบปะพูดคุย ซักถามข้อมูล ประเด็นต่างๆ จากผู้นำชุมชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทั้งจุดดูงานที่สำคัญของหมู่บ้านในพื้นที่ดังกล่าว

📝ในการนี้ นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและต้อนรับคณะกรรมการฯ โดยมี นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมนำเสนอผลงาน/ตอบประเด็นซักถามต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมการคัดสรรฯทุกประเภท สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานและตอบคำถามคณะกรรมการฯได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายที่มีคุณภาพ นำไปสู่การเป็นต้นแบบเพื่อให้ชุมชนอื่นได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ ทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนต่อไป
ณ บ้านซ่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาว ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 13 times, 1 visits today)