การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

8 ส.ค.60

พัฒนากรตำบล ร่วมกับครูฝึกตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีตั้งปณิธานและประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้าน ม.2,4 ต.สามเรือน ตามนโยบายการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of life) โดยมีประชาชนร่วมโครงการด้วยความตั้งใจเป็นจำนวนมาก ณ ศาลากลางหมู๋บ้าน หมู่ที่2 , 4 ต.สามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 83 times, 1 visits today)