มอบใบประกาศเกียรติคุณ

วันที่10 สิงหาคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง มอใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลกลุ่มองค์กรแกนนำหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านซ่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่าน รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข รางวัลชมเชย บ้านโซกเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขุนไกร รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอำเภอ นายเปี๊ยก พรมพุก หมู่ที่6 ตำบลเกาะตาเลี้ยง

(Visited 98 times, 1 visits today)