การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู๋การปฏิบัติ

ันที่ 7 สิงหาคม 2560

พัฒนากรตำบลสามเรือน ขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) กิจกรรมการสร้างความตระหนักในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 22 times, 1 visits today)