สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เป็นธานการประชุมการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

การประชุมฯ ในวันนี้ มีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญๆ ประกอบด้วย
1. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
2. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
5. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน (งาน งบ ระบบ คน)

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต่อไป

ในการนี้นางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางซากีย๊ะ เหงบารู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 ในครั้งนี้ด้วย

…………………………………………….
#มท_สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #WorldSoilDay #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPนราธิวาส #พช_นราธิวาส #นราธิวาส_เมืองน่าอยู่ #ศิลปาชีพก้าวไกล #Change_for_Good
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

ข่าวลำดับที่ 29/11/2566
ภาพ ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(Visited 14 times, 1 visits today)