สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ 4 บ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางซากีย๊ะ เหงบารู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมนางปารวี แซ่เง้า พัฒนากรประจำตำบล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ทำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกพืชผัก และหญ้าเนเปีย ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายและได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาชีวิตผ่านการลงมือทำให้ประชาชนเห็น อีกทั้งเป็นการขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน และน้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต สามารถขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

ในปี 2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายภารกิจให้จังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
………………………………………………………
#มท_สร้างสุข #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #WorldSoilDay #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #OTOPนราธิวาส #พช_นราธิวาส #นราธิวาส_เมืองน่าอยู่ #ศิลปาชีพก้าวไกล #Change_for_Good
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

ข่าวลำดับที่ 26/11/2566
ภาพ ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(Visited 6 times, 1 visits today)