ข่าวประชาสัมพันธ์

รัชฎ์รมัย สายาลักษณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีสาครนว.พช.ชกพ.

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ