ข้อมูลทั่วไปอำเภอสิรินธร

 

อำเภอสิรินธรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 77 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คันไร่ (Khan Rai) 16 หมู่บ้าน
2. ช่องเม็ก (Chong Mek) 14 หมู่บ้าน
3. โนนก่อ (Non Ko) 14 หมู่บ้าน
4. นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (Nikhom Sang Ton Eng Lam Dom Noi) 13 หมู่บ้าน
5. ฝางคำ (Fang Kham) 4 หมู่บ้าน
6. คำเขื่อนแก้ว (Kham Khuean Kaeo) 16 หมู

อำเภอสิรินธรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้อำเภอสิรินธร

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโขงเจียม
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจำปาศักดิ์ (ประเทศลาว)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบุณฑริก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพิบูลมังสาหาร

    ภูมิปัญญา

    อำเภอสิรินธรมีภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม โภชนาการ และอาหารแปรรูป ที่สำคัญ เช่น น้ำปลา ปลาร้า แจ่วบอง ปลาส้ม เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นค่อนข้างสูง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง รองลงมาคือ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น การจักสานไม้กวาดดอกหญ้า กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชนสวัสดิการชุมชน เช่น องค์กรระดับกลุ่มดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสมุนไพร การจัดสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีด้านแพทย์แผนไทยสมุนไพร เช่น การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร เป็นต้น ถือได้ว่าศักยภาพทั้ง 3 ด้านจัดอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น

    สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลคำเขื่อนแก้ว ปลาร้า แจ่วบอง ปลาส้ม กลุ่มอาชีพสตรีบ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มแม่พุก บ้านแหลมสวรรค์ ตำบลนิคมลำโดมน้

(Visited 2,411 times, 3 visits today)