โครงสร้างบุคคลากร

นายสมศักดิ์ ไกรเดช

พัฒนาการอำเภอสิรินธร

นางรำไพร คงสี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายอธิปัตย์ สลักคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางดรัลพร พงษ์งาม

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 353 times, 1 visits today)