ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

รายงานผลการพิจารณา ชื่อโครงการ :ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมลำ้ทางสังคม กิจกรรมสนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกอาชีพของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมลำ้ทางสังคม กิจกรรม สนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่คระวเรือนเป้าหมาย จำนวน 53 หมู่บ้าน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

แจ้งขยายระเวลาดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

ดาวน์โหลด

เครื่องหมายราชการกรมการพัฒนาชุมชน (แบบใหม่)

ดาวน์โหลด