ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา เป็นหน่วยงานย่อยระดับอำเภอ มีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานหลักระดับจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 (ฉบับพิเศษ) เล่มที่ 79 ตอนที่ 89 พ.ศ. 2505 โดยแยกจากส่วนพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทย นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505 เป็น หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชนบทด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มีทัศนคติ ที่ดีในการร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักสิทธิหน้าที่และปกครองตนเอง ได้ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรเป็นข้าราชการหลัก ทำงานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

อำเภอศรีราชา แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ออกเป็น 8 ตำบล 60 หมู่บ้าน (สำหรับตำบลศรีราชา อยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา และตำบลทุ่งสุขลา อยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งยังอยู่ในเขตเทศบาลทั้งตำบล)

 1. ศรีราชา(Sri Racha)
 2. สุรศักดิ์(Surasak)  10 หมู่บ้าน
 3. ทุ่งสุขลา(Thung Sukhla)
 4. บึง(Bueng)    9 หมู่บ้าน
 5. หนองขาม(Nong Kham)  11 หมู่บ้าน
 6. เขาคันทรง(Khao Khansong)  10 หมู่บ้าน
 7. บางพระ(Bang Phra)  12 หมู่บ้าน
 8. บ่อวิน(Bo Win)  8 หมู่บ้าน

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ      ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
 2. บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ
 3. บูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและพัฒนา   ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากองทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน การบริหารจัดการทุนชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท        ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 5. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ
 6. ดำเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรและชุมชน สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
 7. สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ประสานและสนับสนุนการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน : จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน : กชช. 2ค)
 8. ให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคลังข้อมูลและสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data)
 9. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
 10. ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการทำงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 11. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน
 12. บริหารและดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่      งานบริหารแผนงานและงบประมาณ งานการพัสดุ การเงินและบัญชี
 13. เสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในองค์การ
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 189 times, 1 visits today)