ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนุสรา พรหมยานนท์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีราชา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน