ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภาณุวัฒน์ ภูฆัง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีประจันต์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ