ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภาณุวัฒน์ ภูฆัง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีประจันต์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๐๗๙๒ ลว ๑ เม.ย. ๖๓ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19)