พช.สิงหนคร ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2 ตามโครงการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (งบเงินกู้)

27 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. นางกาญจนา ทองพูน พัฒนาการอำเภอสิงหนคร มอบหมายให้ ทีมพัฒนากร ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2 โดยวันนี้มีการทำเชื้อราไตรโคเดอ์มา ซึ่งช่วยควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช การปล่อยปลาเพื่อทำการอนุบาลปลาก่อนลงสระใหญ่่ ปลูกหญ้าแฝกรอบๆขอบบ่อปลูกต้นไม้ ปลูกผัก ตามโครงการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (งบเงินกู้) ของครัวเรือนต้นแบบ นายชยุต พ้นภัย พื้นที่ขนาด1 ไร่ ม.6 ต.รำแดง อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณนายทะนง หนูสวัสดิ์ กำนันและชาวบ้านหมู่ที่6 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ด้วย

(Visited 46 times, 1 visits today)