นางอารียา สุวรรรรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสิงหนครอำเภอสิงหนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย singhanakhon วันที่ 05 ส.ค. 2565

พช.สิงหนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ) ครั้งที่ 5/2565

บริการของเรา