ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยื่นขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตภัณ์มีคุณสมบัติเป็นส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขึ้นทะเบียนสินค้า จีไอ

ดาวน์โหลด