ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอศรีณรงค์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสังขะ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอศรีณรงค์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอศรีณรงค์ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

อำเภอศรีณรงค์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอศรีณรงค์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ได้แก่

1.   ณรงค์       (Narong)       12 หมู่บ้าน  
2.   แจนแวน       (Chaenwaen)       12 หมู่บ้าน  
3.   ตรวจ       (Truat)       15 หมู่บ้าน  
4.   หนองแวง       (Nong Waeng)       11 หมู่บ้าน  
5.   ศรีสุข       (Si Suk)       12 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอศรีณรงค์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลณรงค์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจนแวนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรวจทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสุขทั้งตำบล

คำขวัญอำเภอศรีณรงค์

ศรีณรงค์นามองค์เจ้าเมือง ถิ่นรุ่งเรืองไทยส่วย ลำห้วยสองสาย ยิ่งใหญ่บุญร่วมมิตร พืชเศรษฐกิจยางพารา
แหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอศร๊ณรงค์ คือ 1. หนองน้ำจะมะ 2. ห้วยทับทัน ห้วยเสน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนยาง ทำไร่อ้อย
 
(Visited 2,313 times, 4 visits today)