โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตรเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมสาธิตอาชีพการทอเสื่อกก

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
🍃โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตรเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมสาธิตอาชีพการทอเสื่อกก ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข 🍃
🐢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ ดำเนินการโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมสาธิตอาชีพการทอเสื่อกก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น 30 คน นายชาติพิชิต จารุการ พัฒนาการอำเภอ มอบหมาย นางขวัญแข อ่อนสำอางค์ พัฒนากร บรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพ และการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ และการลงทะเบียนกลุ่มผุ้ผลิตผุ้ประกอบการ OTOP และได้รับเกียรติจาก นางฐิติยา ปกชื่อ และนางพิมพา งามเลิศ วิทยากรบรรยายจาก กลุ่มสัมมาชีพทอเสื่อกกบ้านฉลีก ร่วมบรรยายถึงการเลือกขนาดของกก จนถึงกรรมวิธีต่างๆจนเกิดเป็นเส้นกก ที่ใช้ในการทอ บรรยายและสาธิตการทอเสื่อกก การทำลวดลายเสื่อกก ตลอดจนให้เทคนิคต่างๆในการประกอบอาชีพทอเสื่อกก แก่กลุ่มเป้าหมาย
(Visited 4 times, 1 visits today)