มอบเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความั่นด้านทางอาหาร

🌱🌱  รับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความั่นด้านทางอาหาร ในการประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีณรงค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564
🌱🌱  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ โดยนายพีรวัฒน์ ธีรวัฒนา นายอำเภอ และนายชาติพิชิต จารุการ พัฒนาการอำเภอ มอบเมล็ดพันธ์ผักแก่กำนันทั้ง 5 ตำบล เพื่อมอบผู้ใหญ่บ้านส่งมอบเมล็ดพันธุ์สู่ผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้านต่อไป
(Visited 4 times, 1 visits today)