การประชุมออนไลน์ซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564

📣วันที่ 23 สิงหาคม 2564  เวลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์ เชิญตัวแทนอาสาสมัครผู้จัดเก็บ จปฐ. และกชช. 2ค ประจำหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมแนวทางและขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน มีผู้เข้าร่วมสถานที่ละไม่เกิน 30 คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
📣การประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– หน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจงการเบิกจ่าย จปฐ./ กชช.2ค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย จปฐ. กรมฯ ตั้งค่าใช้จ่ายในโครงการเป็น “ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล” การเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจากส่วนราชการ พ.ศ.2553
ส่วนข้อมูล กชช.2ค. กรมฯ ตั้งค่าใช้จ่ายในโครงการเป็น “ค่าจ้างบันทึกข้อมูล กชช.2ค.” การเบิกจ่ายต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ชี้แจงโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้แทนบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด
(Visited 13 times, 1 visits today)