พัฒนาชุมชนพาผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนารุ่น 10 เข้าร่วมอบรมที่อำเภอรัตนบุรี

🌾🌾🐘 ตัวแทนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญการและตัวแทนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแแบบฯ พาผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”รุ่น10  เข้าร่วมโครงการสร้างเมล็ดพันธ์ต้นแบบรุ่น 10 น้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณอำเภอรัตนบุรี โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 คืน 5 วัน จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

(Visited 20 times, 1 visits today)