นพต.อำเภอศรีณรงค์ ประชุมกองช่างและกลุ่มเป้าหมาย อบต.ตรวจ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564    นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ผอ.กองช่าง และกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมวางแผนเตรียมการวางผังและปักหมุดพื้นที่เจ้าของแปลงผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำตำบลตรวจ

(Visited 10 times, 1 visits today)