ผลงานวิจัย / KM

การจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์  KM 2561

1. นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอศรีณรงค์

 KM อัมพร ปี 2561 การบริหารการจัดเก็บข้อมูล

2.นายวีระ  ผสมสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล. นายวีระ ผสม

3.นางวันวิสาข์  อินธิสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล นางวันวิสาข

4.นางสาวศศิพิมล สุมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 KM นางสาวศศิพิมล สุมา นว.พช.ปก. สัมมาชีพมาลงฯ OTOP -N-

 

 

การจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีณรงค์  KM 2560

KM อัมพร ปี 2560 (อ.ศรีณรงค์)

KM -วีระ ผสมสี

KM นางวันวิสาข์ อินธิสาร 2560 สพอ.ศรีณรงค์

KM -วีระ ผสมสี

KM -ศศิพิมล สุมา

TDRตำบลหนองแวง-ผดุงสิทธิ์ บัวทอง (อสพ)

VDR บ้านมหาชัย ม.7 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ น.ส.ศศิพิมล สุุมา 

 

(Visited 153 times, 1 visits today)