โครงการอบรมหลักสูตร “การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เรื่อง “การออมและการบริหารหนี้ที่สมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข” สำหรับกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โครงการอบรมการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านบึงพระยอด กิจกรรมการทำปลาส้ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบึงพระยอด หมู่ที่ 4 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย