ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย