โครงสร้างบุคคลากร

นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม

พัฒนาการอำเภอศรีนคร

นางกฤษณา แสงอรุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลศรีนครและเทศบาลตำบลศรีนคร

นายธีรภัทร กิ่งแกว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลนครเดิฐและตำบลน้ำขุม

นายกฤษณะ ใจหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลคลองมะพลับและตำบลหนองบัว

(Visited 490 times, 1 visits today)