นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนครพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร นำคณะอาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เข้าชม 87 ครั้ง

?พช.ศรีนคร?
เรียนผู้บังคับบัญชา
เพื่อโปรดทราบ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 น.
นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม
พัฒนาการอำเภอศรีนครพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร นำคณะอาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย เช่น สำรวจทุนและศักยภาพของครัวเรือน ปัญหาและความต้องการของครัวเรือน
?อำเภอศรีนครมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี2562 ที่สามารถพัฒนาได้ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นายอารีย์ พระบรรเทา อายุ 67 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลศรีนคร และนางบุญช่วย ประครอง อายุ 72 ปี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว

(Visited 87 times, 1 visits today)