ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอศรีนคร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน