โครงสร้างบุคคลากร

รับผิดชอบประสานงาน ตำบลสงยาง ตำบลเอือดใหญ่

นางสาวฟาริดา อำนาจวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลสงยาง เอือดใหญ่

นายเมธี สลักคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลนาคำ ตะบ่าย

นายคมสันต์ แสงสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลหนามแท่ง คำไหล

นางสาวชรัญดา คำนันดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลแก้งกอก ดอนใหญ่

นางสาวเบญจมาภรณ์ สัมฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลวาริน นาเลิน

นายเอกพงษ์ วอทอง

อาสาพัฒนา

รับผิดชอบประสานงานประจำตำบลลาดควาย

นางสาวศุภาลักษณ์ บุญส่ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 241 times, 1 visits today)