ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพรหมรินทร์ ทาทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอศรีเมืองใหม่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0019/ว 4534 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ” และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นายอำเภอทุกอำเภอ)

ประกาศ

รายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤาฎีใหม่ ประยกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน