ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพรพิมล จำรัสพันธ์ุ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีมโหสถ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน