ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปรินดา จันดาผล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีมหาโพธิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน