ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา องค์ความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1.บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน

2. องค์ความรู้ KM ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ

1.บันทึกองค์ความรู้ของมงคล บุญประสิทธิ์ ปี 2560

2.บันทึกองค์ความรู้KM60-จันทร์เพ็ญ

3.ความรู้สัมมาชีพ-60-คุณอุบลฯ-ศีขรภูมิ

4.องค์ความรู้ขวัญแข-ปี-2560 (1)

5.บันทึกองค์ความรู้-สมใจ

6.บันทึกองค์ความรู้ชวลิต

7.องค์ความรู้ทวีศักดิ์-ปี-2560

8.บันทึกองค์ความรู้กนกวรรณ60

3.องค์ความรู้ KM จากภายนอก ที่เป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน

(Visited 100 times, 1 visits today)