ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย ประชารัฐ

ข้อมูลประชารัฐรักสามัคคี (SE)

อำเภอศีขรภูมิมีกลุ่มที่เข้าร่วมบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  (SE) จำนวน 3 กลุ่ม คือ

ด้านการเกษตร (ไม่มี)

ด้าน OTOP จำนวน 2 กลุ่ม

1.กะละแมสดปราสาทเดียว

2.ผ้าไหมสีธรรมชาติ นางสมใจ จำปาทอง ม.7 ต.จารพัต

ด้านหมู่บ้านท่องเที่ยว  จำนวน 1 หมู่บ้าน

1.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านประทุน ม.4 ต.แตล

(Visited 98 times, 1 visits today)