ฐานข้อมุลศูนย์เรียนรู้ชุมชน(บ้านสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลแตล)

แผนที่แสดงจุดเรียนรู้-และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เรียนรู้บ้านประดู่ท่อง

1.จุดเรียนรู้ด้านการทอผ้าไหม

2.จุดเรียนรู้ด้านธนาคารข้าวdocx

3.จุดเรียนรู้ด้านโรงสีชุมชนdocx

4.จุดเรียนรู้ด้านกลุ่มเลี้ยงโคdocx

5.จุดเรียนรู้ด้านกองทุนหมู่บ้านdocx  

(Visited 120 times, 1 visits today)