ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

คู่มือประชารัฐเล่ม-1

คณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

 

แผนปฏิบัติการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ข้อมูลการบริการของศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอ

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายในการให้บริการจากศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่
๑.กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน
๒.กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
๓.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๔.กองทุน กขคจ./กองทุนหมู่บ้าน
๕.กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน
๖.หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนและเครือข่ายหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนในระดับตำบล/อำเภอ

๗.ประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ

ลิงค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

(Visited 430 times, 1 visits today)