แนวทางการดำเนินงาน/ทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน/รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน(VDR),ตำบล(TDR)

1.เอกสารแนวทางการจัดทำข้อมูล-VDR-TDR (1)

รายชื่อหมู่บ้านที่จัดทำรายงานสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้าน (VDR)

1.นางสาวสมใจ จารัตน์      บ้านผักไหม  หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหมVDR-บ.ผักไหม-ม.1-ต.ผักไหม-อ.ศีขรภูมิสมใจ

2.นางอุบล  เพียรชอบ       ข้อมูลหมู่-VDR-ม.9-ต.ช่างปี่

3.นางกนกวรรณ  พาภักดี   VDR -บ.หนองหว้าม.3 ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ(กนกวรรณ)

4.นายมงคล  บุญประสิทธิ์    VDR -บ.กาเจาะ ม.4 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ(มงคล)

5.นางขวัญแข  อ่อนสำอางค์  VDR-บ.ปะนอยไถง-ม-12-ต.-หนองเหล็ก-อ.ศีขรภูมิ(ขวัญแข)

6.นางจันทร์เพ็ญ ชิณภา  รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน-VDRม.2หนองบัว60

7.นายทวีศักดิ์  สวัสดีvdr-ม.5หนองแรต-ทวีศักดิ์

8.สิบเอกชวลิต  จารัตน์VDR -บ.สำโรง ม.4 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ(ชวลิต)

รายชื่อตำบลหมู่บ้านที่จัดทำรายงานสถานการณ์พัฒนาตำบล (VDR) ปี 2560 (ตำบลขวาวใหญ่)TDR-ตำบลขวาวใหญ่(1)

(Visited 210 times, 1 visits today)