ถอดบทเรียนกองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จ

อำเอศีขรภูมิ มีกองทุนหมู่บ้านจำนวน 228 กองทุน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ จำนวน 1 คณะ จำนวน 30 คน คณะกรรมการเครือข่ยกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล จำนวน 15 คณะ 15 ตำบล

ถอดบทเรียนกองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จบ้านหนองแรต

(Visited 115 times, 1 visits today)