ฐานข้อมูล กลุ่ม องค์กร ผู้นำ ที่ผ่านมาตรฐานงานชุมชน ในแต่ละปี

บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายปี-2548-52

มชช.ปี-53

แบบรายงานชื่อ ปี 58

รายชื่อผู้นำสัมมาชีพชุมชนที่สมัครและผ่านการประเมินเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชนประจำปี 2560

1.นายวัฒนา  โต๊ะงาม       ม.14     ต.ช่างปี่

2.นางวัชรินทร์ ไข่มุก        ม.16     ต.หนองขวาว

3.นายศิริ  โสรเนตร            ม.5       ต.ระแงง

4.นายภูมิ  มุมทอง             ม.9       ต.แตล

5.นายบำรุง  สร้อยเนตร    ม.10    ต.ยาง

6.นายประสิทธิ์  ทองขาว  ม.3       ต.นารุ่ง

7.นายแดง  บุญวงศ์          ม.10      ต.จารพัต

8.นายบุญวัน  กำลังหาญ  ม.2       ต.กุดหวาย

9.นางขวัญจิต  ภิญโญ      ม.7        ต.ตรมไพร

10.นายวิทยา  เจริญศรี     ม.1        ต.หนองเหล็ก

11.นายภัทรพงษ์  พวกดี   ม.2       ต.หนองบัว

12.นายประนิตย์  ทองเจือ  ม.13    ต.คาละแมะ

13.นายทองสูน  รัตนาธิวัต  ม.4     ต.ตรึม

14.นางเล็ก  ดัชถุยาวัตร  ม.4        ต.ผักไหม

15.นายพรศักดิ์  แก้วบุตรดี  ม.1    ต.ขวาวใหญ่

(Visited 52 times, 1 visits today)