กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายงานขึ้นทะเบียนออมทรัพย์-ศีขรภูมิ-58
ทะเบียนคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ

อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

1 นายวิเชียร  ผลเจริญ ประธาน ปริญญาตรี 2มี.ค2496 สะโน 5 หนองบัว 0879611899
2 นายโยน  แสงงาม รองประธาน ม.6 1ต.ค.2496 โคกอาโพน 10 ช่างปี่ 0872564495
3 นางสี  วุฒิยา เลขานุการ ม.6 1ม.ค.2503 หนองแสง 11 กุดหวาย
4 นางอนงค์  สีทา เหรัญญิก ปวช. 1เม.ย2486 หนองแรต 5 ขวาวใหญ่ 0862491623
5 นางปัทมาสน์ สิงคเวหน ปฏิคม ม.6 5ก.ค.2505 สำโรง 4 ระแงง
6 นางนงนุช  จันทร์แจ่ม ประชาสัมพันธ์ พม. 16ธ.ค2489 ตะกุย 4 ตรมไพร 0872440538
7 นายกงสี  วงค์รักษ์ กรรมการ ม.6 15ส.ค2507 โนนแดง 7 ยาง 0817891431
8 นายตอง  ศุภนาม กรรมการ ม.3 20มี.ค2504 ดู่ 5 นารุ่ง 0804775847
9 นายชัยศรี  เจือจันทร์ กรรมการ ม.3 1 พ.ย.2486 สวาย 7 แตล
10 นายเหรียญ  เสรักษา กรรมการ ม.3 1 ธ.ค.2496 หนองอีเลิง 9 คาละแมะ 0811781397
11 นายพูน  เสาทอง กรรมการ ม.6 12ส.ค2498 หนองไฮ 14 หนองขวาว 0895818902
12 นายอรุณศักดิ์  วังสันต์ กรรมการ ม.6 5 มิ.ย.2496 หนองหิน 11 ตรึม 0892863326
13 นายณรงค์  ปิ่นเพชร กรรมการ ม.6 4 กพ.2510 ทุ่งราม 4 ผักไหม 0821552913
14 นายธนกร  สมานโสร์ กรรมการ ม.6 1 ธ.ค.2502 ปะนอยไถง 12 หนองเหล็ก
15 นางสุพรรณ  ไชยพร กรรมการ ป.6 1เม.ย.2501 ป่ายาว 20 จารพัต
(Visited 89 times, 1 visits today)