กลุ่ม/องค์กร/ผู้นำ ดีเด่นที่ผ่านมาตรฐานงาน มชช (ถอดบทเรียน)

อำเภอศีขรภูมิกลุ่ม/องค์กร/ผู้นำ/หมุ่บ้าน ดีเด่นที่ผ่านมาตรฐานงาน มชช. (ถอดบทเรียน) ดังนี้

ประเภทกลุ่ม/องค์กร ได้แก่ ถอดบทเรียนกลุ่มทอผ้าไหม บ้านโสภาเปรียง ม.14 ต.จารพัต

ประเภทผู้นำ ได้แก่ ผู้นำดีเด่นที่ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานงานชุมชน

ประเภทหมู่บ้าน ได้แก่   บ้านโคกอาโพนหมู่ที่ 10 ตำบลช่างปี่

(Visited 71 times, 1 visits today)