ปักหมุดที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน (เส้นทางไปศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลแตล)

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านส [...]
อ่านเพิ่มเติม