การประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์

อำเภอศีขรภูมิดำเนินการการประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการขอร [...]
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์

ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุสิริ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานในกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

อำเภอศีขรภูมิดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อ [...]
อ่านเพิ่มเติม