โครงสร้างบุคลากร

นายสมพร พูลเพิ่ม

พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ

นางสุนทรี  นวนิล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลผักไหมและตำบลกุดหวาย

นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลระแงง,จารพัต

นางสาวดรุรี ลี้เกษมทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลนารุ่ง,ยาง

นางสาวปณัสญา สุที

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลตรึม,คาละแมะ

นางสาวธันยพร แสนปลื้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลแตล,ช่างปี่

นางสาวศศิพิมล สุมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลหนองเหล็ก,ตรมไพร

นายทวีศักดิ์ สวัสดี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับผิดชอบตำบลหนองบัว,หนองขวาว,ขวาวใหญ่

(Visited 1,198 times, 1 visits today)