โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตําบลช่างปี่

⏩⏩ ที่นี่…​อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์🌾
📅 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
💠 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ น.ส ธันยพร แสนปลื้ม พัฒนากรประจําตําบลช่างปี่ และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตําบลช่างปี่ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตําบลช่างปี่
🌀 แปลง ผู้ใหญ่ ฉวีวรรณ เปรียบกล้า ม.8 บ.โคกลาว ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🏝 แปลง นาง กันยา แกมกล้า ม.7 บ.ข่า ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🏖 กิจกรรมที่เอามื้อสามัคคี​ ได้แก่
1. เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครัวเรือนโครงการ โคกหนองนา ต.ช่างปี่ ทั้งงบเงินกู้ และ งบยุทธศาสตร์
2.ทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง (แห้งชามน้ำชาม)
3. ทําจุลินทรีย์รสจืดจากหน่อกล้วย
4.กิจกรรมหาอยู่หากิน
(Visited 5 times, 1 visits today)