โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

⏩ที่นี่…พัฒนาชุมชนอําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
🍎 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2564
🍓 นายสมพร พูลเพิ่ม พัฒนาการอําเภอศีขรภูมิ​ น.ส.ธันยพร แสนปลื้ม พัฒนากรประจําตําบลช่างปี่ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตําบลช่างปี่ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🍒 แปลง นายประโนช แสงงาม ม.11 บ.หนองเหล็ก-โสน ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
🍄 กิจกรรมที่เอามื้อสามัคคี
1. เสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดครัวเรือนโครงการโคกหนองนา ต.ช่างปี่ ทั้งงบเงินกู้ และงบยุทธศาสตร์
2. ทําน้ำหมักรสขมจาก บอระเพ็ด สะเดา และต้นขี้เหล็ก
3. สาธิตแนะนําวิธีปลูกพริก ฟักทอง แตงโม ให้ติดดอก ผลดก จากภูมิปัญญาของเจ้าของแปลง นายประโนช แสงงาม
(Visited 4 times, 1 visits today)